Usluge

Specijalističke usluge ordinacije

Operacija katarakte

Katarakta je vodeći uzrok slepila u svetu. Procenjuje se da je 1998. godine katarakta bila uzrok slepila 20 mil­iona ljudi širom sveta. Potrebu za operaci­jom katarakte ima 30 mil­iona ljudi godišnje, ali samo ih 10 mil­iona oper­iše. Danas je tehnologija savre­mena, pril­ično sig­urna i daje pot­puno pred­vidive rezul­tate, a pre­poruka je da se katarakta oper­iše onda kada počne da smeta za nor­malan život i rad.

Više informacija

Lečenje glaukoma

Glaukom ili kako se često naziva “povišen očni pri­ti­sak” vrlo je česta očna bolest koja pred­stavlja jedan od vodećih uzroka slepila u svetu i kod nas! Glaukom je stanje u kojem je otežano održa­vanje nor­malnog pro­toka očne vodice kroz Vaše oko, što uzrokuje visoke vred­nosti očnog pri­tiska unutar oka i dovodi do oštećenja vidnog živca, propadanja vidnog polja i gubitka vida. Opas­nost leži u tome da nema izraz­i­tih sub­jek­tivnih simp­toma – glaukom ne osećate dok ne postane prekasno!

Više informacija

Optička koher­entna tomo­grafija

Optička koher­entna tomo­grafija (OCT) je dijag­nos­tička metoda kojom je omogućeno sagle­da­vanje poprečnih pre­seka unutrašnje struk­ture tkiva visoke rezolu­cije, meren­jem vre­mena kašn­jenja eha i inten­ziteta odbi­jenog svetla o struk­ture tkiva. Na ovaj način se postiže „optička biop­sija“ tkiva bez eks­ciz­ije i vizuelizacija mor­fologije tkiva u stvarnom vre­menu, pod kon­trolom ispitivača.

Više informacija

Senilna degen­eracija makule

Senilna degen­eracija makule (Age Related Mac­u­lar Degen­er­a­tion) pred­stavlja vodeći uzrok slepila u razvi­jenim zeml­jama i jedan od vodećih oftal­moloških prob­lema savremene oftal­mologije. Rizik nas­tanka ovog obol­jenja znača­jno raste sa god­i­nama. U pop­u­laciji od 65 do 75 godina iznosi 10%, dok u pop­u­laciji star­i­joj od 75 godina rizik je 35%.

Više informacija

Kontaktna sočiva

Kontaktna sočiva su optička pomagala koja služe za korekciju vida, u terapijske i kozmetičke svrhe. Tehnološki napredak je učinio da trenutno imamo sočiva koja su biokompatibilna, sa dobrim optičkim karakteristikama i komforna.

Više informacija

Ultrazvučna sonografija

Ultrazvučna sonografija predstavlja neinvazivnu, kontaktnu, bezbolnu metodu za dijagnostikovanja širokog spektra očnih oboljenja, posebno kod pacijenata kada su konvencionalne metode pregleda nedovoljne da bi se postavila tačna dijagnoza.

Više informacija

Lečenje dijabetesne retinopatije

Dijabetična retinopatija predstavlja jednu od najozbiljnijih komplikacija dijabetisa i u koliko se na vreme ne leči može da dovede do trajnog gubitka vida.

Više informacija

Alegro WaveLight

Biometrijski dijagnostički uređaj za merenje aksijalnih dimenzija i prednjeg dela ljudskog oka, i određivanje odgovarajućih intraokularnih sočiva.

Više informacija