Stručni tim

Tim vrhun­skih stručn­jaka Speci­jal­is­tičke ordi­nacije za očne bolesti ZONA VIDA VESELINOVIĆ pomoći će Vam da saz­nate da li su Vaše oči zdrave ili da otkri­jete prve simp­tome bolesti!
Prof. Dr Dragan Veselinović

Prof. Dr Dragan Veselinović

Dra­gan Veseli­nović rođen je 20.03.1954. godine u Zaječaru. Med­i­cin­ski fakul­tet Uni­verziteta u Nišu je upisao školske 1972⁄73. godine, a završio 1979. godine kao jedan od boljih stu­de­nata iz svoje generacije.

Dr Kristina Stojanović

Dr Kristina Stojanović

Dr Kristina Stojanović rođena je 08.06.1974 u Skoplju. U “ZONI VIDA VESELINOVIĆ” u radnom odnosu od 2012 g.

Dr Ivona Trajković

Dr Ivona Trajković

Dr Ivona Trajković rođena je u Nišu 16.10.1973. godine. Diplomirala je na Medicinskom Fakultetu u Nišu 1999. godine sa prosečnom ocenom 8,81.

Dr Gordana Škuletić

Specijalista anesteziolog

Dr Aleksandar Veselinović

Dr Aleksandar Veselinović

Specijalista oftalmolog

Optika VIZUS-V

Slađana Dinić

Optičar

Tamara Damnjanović

Medicinska sestra