Načini plaćanja

O način­ima gotovin­skog i bez­go­tovin­skog plaćanja med­i­cin­skih usluga na očnoj klin­ici ZONA VIDA VESELI­NOVIĆ možete se detaljno raspi­tati u sekre­tar­i­jatu Klinike (info@zonavidaveselinovic.com). Klinika ZONA VIDA VESELI­NOVIĆ je omogućila paci­jen­tima i kred­i­ti­ranje troškova lečenja.

Pored gotovin­skog plaćanja moguće je i plaćanje plat­nim i kred­it­nim kar­ti­cama VISA, VISA Elec­tron, Mas­ter­Card, Mae­stro, DinaC­ard, Din­ers, WEB kred­itima i uplatom preko računa.