Cenovnik operacija

1. Operacija Entropijum/​Ektropijum 300,00
2. Eks­ciz­ija TU kapaka/​vežnjače sa Ph nalazom 300,00
3. Operacija ksantelazme 150,00
4. Operacija blefarohalaze 150,00
5. Operacija ptoze sus­pen­zionom metodom 300,00
6. Hiruška obrada povrede rane rožn­jače i beonjače 600,00
7. Hiruška obrada povrede pred­njeg segmenta 1200,00
8. Operacija halaciona 100,00
9. Operacija pterigijuma 250,00
10. Operacija recidiva ptei­rigi­juma (MMC) 350,00
11. Pupi­lo­plas­tika 400,00
12. Operacija katarakte, ekstrakap­su­larna ekstrak­cija sa ugrad­njom IOL-​a 500,00
13. UZ operacija katarakte sa ugrad­njom IOL-​a (Phacoemulsificatio) 750,00
14. Sekun­darna implantacija IOL-​a 600,00
15. Aspiracija sočivnih masa 600,00
16. Reviz­ija sekun­darne katarakte 500,00
17. Reša­vanje malpozi­cije IOL-​a 400,00
18. Fakoemulz­i­fikacija sub­luk­sir­a­nog sočiva 1000,00
19. Zamena IOL 1100,00
20. Pred­nja vit­rek­tomija sa zamenom IOL 1200,00
21. Operacija katarakte i pred­nja vitrektomija 1300,00
22. Kom­bi­no­vana operacija katarakte i glaukoma 1300,00
23. Operacija glaukoma (trabekulektomija) 550,00
24. Operacija glaukoma– implant (Ex-​press, Ahmed) 1500,00
25. Kom­bi­no­vana operacija katarakte i Ex-​press 1700,00
26. Operacije stra­bizma (po mišiću) 300,00
27. Aplikacija tri­am­ci­no­lina i li antibi­otika intravitrealno 180,00
28. Aplikacija Lucen­tisa intravitrealno 1000,00
29. Aplikacija leka EYLEA intravitrealno 1000,00

Cene su izražene u evrima! Plaćanje se vrši u dinarima po prodajnom kursu NBS na dan uplate.

Cenovnik pregleda

1. Kom­pletni oftal­mološki pre­gled Profesora 2500,00 RSD
2. Kom­pletni oftal­mološki pre­gled specijaliste 2000,00 RSD
3. Kon­trolni pregled 1000,00 RSD
4. Diop­tri­jski pregled 1500,00 RSD
5. Ispi­ti­vanje vidnog polja (oba oka) 2500,00 RSD
6. Ispi­ti­vanje vidnog polja (jedno oko) 1500,00 RSD
7. Pro­fil IOP (dnevna kriva) 1000,00 RSD
8. Merenje očnog pritiska 800,00 RSD
9. Pahimetrija 1500,00 RSD
10. Ispi­ti­vanje kolornog vida 1000,00 RSD
11. Pre­gled kon­tak­t­nom lupom sa 3 ogledala 2000,00 RSD
12. Gonioskopija 1500,00 RSD
13. A-​scan/​kalkulacija IOL 2500,00 RSD
14. Širmer test/​But test 1000,00 RSD
15. Kaver test 1000,00 RSD
16. Aplikacija mekog KS (terapeutsko) 1000,00 RSD
17. Fito­vanje kon­tak­t­nih sočiva 1500,00 RSD
18. Kon­trola kod nosioca kon­tak­t­nih sočiva 1000,00 RSD
19. Ispi­ranje suznih kanala 2000,00 RSD
20. OCT 3500,00 RSD
21. Kom­pletno ispi­ti­vanje u smislu glaukoma 6000,00 RSD
22. Pre­d­op­er­a­tivni pre­gled kod operacije katarakte 4000,00 RSD
23. Ekstrak­cija stra­nog tela rožnjače 2500,00 RSD
24. Ski­danje konaca sa rožnjače 1000,00 RSD
25. Davanje parab­ul­barne injekcije 800,00 RSD
26. Davanje retrob­ul­barne injekcije 1200,00 RSD
27. Aplikacija tri­am­ci­nolona peribulbarno 3500,00 RSD
28. Aplikacija Avastina subkonjuktivalno 15.000,00 RSD
29. YAG laser iridotomija jednog oka 6000,00 RSD
30. YAG laser kapsulotomija jednog oka 5000,00 RSD