Oftalmološka ordinacija Veselinović

Ordi­nacija „Veseli­nović“ pose­duje savre­menu opremu uz pomoć koje je moguće obav­iti dijag­nos­tiku svih oftal­moloških obol­jenja. Nakon detaljnog pre­gleda omogućena je rana dijag­nos­tika i lečenje najvećeg broja obol­jenja oka. Zah­valju­jući velikom iskustvu prof. dr Dra­gana Veseli­novića moguće je uspešno izvođenje najkom­p­liko­vani­jih operacija katarakte, glaukoma i drugih obol­jenja pred­njeg seg­menta oka.

Optika Vizus-V

U optici možete dobiti vrlo kvalitetno izrađene naočare po pris­tu­pačnim cenama. Deviza ove optike je „Vašim očima s ljubavlju“ i tako funkcioniše god­i­nama, pri čemu je sve više onih koji su se uver­ili u kvalitet naočara i ljubaznost osoblja.

Tim vrhun­skih stručn­jaka

Tim vrhun­skih stručn­jaka Speci­jal­is­tičke ordi­nacije za očne bolesti ZONA VIDA VESELINOVIĆ pomoći će Vam da saz­nate da li su Vaše oči zdrave ili da otkri­jete prve simp­tome bolesti!

 

Dugogodišnje iskustvo

Veliko oftal­mološko iskustvo prof. dr Dra­gana Veseli­novića, a uz pomoć dr Kris­tine Sto­janović, speci­jal­iste za očne bolesti, omogući će Vam da saz­nate sve o Vašim očima.

 

Najnovije tehnologije

Mnoge bolesti oka, posebno povišeni očni pri­ti­sak i bolesti iza­z­vane dija­betesom, mogu se sprečiti, uko­liko se otkriju na vreme.

 

Dioptrijski ramovi

Optika VIZUS-V u kojoj možete naći naj­mod­ernije i najk­valitet­nije okvire po pris­tu­pačnim cenama i uz povoljne uslove plaćanja.

 

Zakažite pregled

Pozovite Speci­jal­is­tičku oftal­mološku ordi­naciju ZONA VIDA VESELINOVIĆ i još danas zakažite pregled na brojeve tele­fona

018 258 350 i 018 226 995

Veliki izbor dioptrijskih ramova i sunčanih naočara

U optici VIZUS-V pron­aći ćete naočare koje ste odavno tražili!